DNAFOP ho F FDTL koalia kona ba Plano Estudu Komparativu


Baucau – Ekipa Sekretariu Estadu Formasaun Profissional no Empregu (SEPFOPE) liu husi Diresaun Nasional Formasaun Professional (DNAFOP) halo sorumutu ho Tenente Koronel, Alberto dos Santos nudar komandante forsa terestre F-FDTL iha Baucau hodi ko’alia kona ba veteranus ativu iha Falintil – FFDTL ne’ebe sei halo estudu komparativu iha Sentru Formasaun tolu hanesan : CNEFP –Tibar, Don Bosco Comoro no Senai – Becora, Domingo (16/02).

“Husi númeru 40 ne’ebe planeadu atu partisipa iha atividade ne’e, iha deit 15 pessoas ne’ebe positiva atu tuir atividade estudu komparativu tamba lubuk ida mak partisipa iha seremonia rekolha restus mortais ba matebian herois nasionais sira,” assuntu ne’e akrenseta husi Tenente Koronel, Komandante Terestre F – FDTL Alberto dos Santos iha Baucau.

Objetivu husi atividade ne’e, tuir komandante atu fo konhesementu hodi hasa’e kapasidade veteranus ativu sira atu nune’e sira mos bele ativamente integra iha moris komunidade loron-loron wainhira reforma husi kargu ne’ebe agora sira iha.

“Katuas sira ne’e (veteranus) ho kompromisu ne’ebe ás liberta ona ita nia rai, ohin loron sira mos hakarak involve án ho kontinuasaun kompromisu ne’ebe sira iha hodi liberta povu husi ki’ak no mukit, no fo mos motivasaun ba jovens sira atu estuda no servisu ba dezenvolvimentu nasional” tenik Alberto.

Iha sorumutu ho Diretor DNAFOP, Igino Ferreira, Komandante forsa terestre ne’e haktuir, “Hau apresia tebes ho SEPFOPE nia servisu ne’ebe haruka trabalhadores sira ba iha rai liur hanesan Korea, tamba iha realidade bele fornese duni remesa merkadoria ou osan tama, ida ne’e tebes tamba iha hau nia familia iha mos labarik jovens balun ne’ebe ba iha ne’eba,” tenik Komandante.

Tuir Alberto, buat ne’ebe atualmente presisa atu eleva mak rekursu umanu, liu-liu loke eskola téknika professionais atu bele hasa’e kapasidade jovens sira hodi bele kompete iha merkadu trabalhu. “Ohin Loron ita haree ema enstranjeiru barak mak tama iha ita nia rai no namkari iha fatin servisu barak, liu husi eskola profissionais ita mos bele kompete no minimiza konflitu iha públiku.”

Exemplu husi Cabo Verde kapa’as tebes tamba maske rai ne’eba menus ho rekursu naturais maibe nasaun ne’ebe refere buka meius atu halo investimentu maka’as iha rekursu umanu. Tuir komandante terestre F-FDTL ne’e katak Trabalhadores husi Cabo Verde kuaze espalha barak iha Europa. Alem de Cabo Verde, ita mos bele foti ezemplu husi nasaun vizinhu hanesan Filipina, tamba kuaze aeroporto iha fatin ne’ebe deit, maioria iha trabalhadores Filipina. Ida ne’e hatudu katak, importante tebes ba TL, atu tau matan maka’as ba area rekursu umanu.
Relasiona ho veteranu ativu iha F-FDTL ne’ebe la kleur tán reforma husi sira nia kargu tuir lei, komandante hatutan katak maioria husi sira la hatene hakerek, tan ne’e area prioritaria ne’ebe atu hili mak agrikultura.
“Ami iha planu atu fo formasaun ba militares inklui jovens no katuas sira atu halo ‘adubu orgániku’, atu nune’e wainhira 200 familias militares ne’ebe atu okupa uma hirak ne’ebe Kompanha BTK halo, bele hala’o atividade kuda ai-hóris hanesan nú, loke kintal, hakiak animal no sira mos bele hanorin fali komunidade ne’ebe besik” Katak Alberto ba ekipa SEPFOPE.

Iha mos inisiativa seluk mak hanesan loke kooperativa ho naran ‘Multi-Seitoral Buras Nafatin’ ho membru atual hamutuk 514 ho kapital inisial 100USD ba ema ida. Komandante ne’e esplika mos katan sei iha mos formasaun inisial ba ema átus ida, no iha mos oportunidade ba sira seluk.

Maske iha inisiativa positiva oin-oin maibe iha mos dezafiu lubuk ida ne’ebe parte F – FDTL iha Baucau sei infrenta hanesan fornesimentu bé ne’ebe la sufisiente, menus ba ekipamentus hanesan mákina agrikultura, rai ou kintal ne’ebe atu utiliza. Alem de ne’e, uma 200 ne’ebe harii husi BTK iha 2012 seidauk prontu hotu, no 55% mak át fali ona inklui kondisaun eskola ne’ebe atu oferese ba oan sira.

Iha parte seluk, alem de koalia kona ba ajenda preparasaun ba estudu komparativu iha Dili, Diretor DNAFOP, Igino Ferreira hatutan mos informasaun kona atividade SEPFOPE iha area formasaun no konstrusaun ba tijolu kesi ne’ebe iha planu sei sai hanesan projetu pilotu ne’ebe sei realiza iha Daulorok (Soibada) no Nahareka (Ossu). Husi atividade ne’e, ita bele uza rasik rekursu ne’ebe ita iha hanesan rai-me’an no komesa hasa’e kapasidade rekursu umanu iha area formasaun no konstrusaun. Atividade seluk ne’be planea atu realiza mak hanesan turismu komúnitariu ne’ebe sei loke iha fatin hat: Seloi Kraik (Aileu), Kom (Lospalos), Bé Manas Marobo (Maliana) no Mota Bandeira (Atsabe-Ermera); iha tinan oin sei realiza mos prgrama ida ho naran ‘mobile training’ ou treinamentu móvel hodi fo konhesementu no kapasidade ba iha fatin oin-oin.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...