SEPFOPE Hala'o Vizita Trabalhu Ba Turiscai


Secretariu Estadu ba Politika Formasaun Profissional no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes da Costa iha Sesta (14/02) halo vizita ba iha Suco Burumana - Sub  distritu Turiscai, Distrito Manufahi hanesan primeriu visita hafoin hetan tomada de posse iha V Governu Konstitusional.

Iha visita ne’e hola parte mos husi assesor Presidente da Republika. Iha Suco Burumana - Sub Distrito Turiscai, Sekretariu Estadu obseva mos area potensial balun turismu komunitariu, agirukultura no mos rona preokupasaun husi povu liu husi dialogu aberta iha fatin refere.

Liu husi diskursu, Ilidio Ximenes da Costa hateten katak objektivu husi vizita mai iha Burumana ne’e nudar resposta ida ba karta husi Presidente da Republika hodi hare saida mak SEPFOPE bele halo iha fatin refere bazeia ba pedidu husi Presidente da Republika wainhira halo visita iha fatin refere iha tinan 2013.

Iha parte seluk, Secretariu Estadu SEPFOPE hamutuk ho ekipa halo mos dialogu hamutuk ho komunidade hodi koalia kona ba planu ba turismu komunitariu tamba Sub Distrito Turiscai sai hanesan fatin historiku ne'ebe importante ba luta libertasaun nasaun. SEPFOPE mos iha planu oinsa atu desenvolve fatin hirak ne'e sai fatin turismu.

Iha parte seluk Secretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa informa katak ba tinan ida ne’e nia parte sei sei perkore ba 13 distritu hodi fo prioridade ba nivel sub distritu no suco, hodi halo dialogu hamutuk ho komunidade.

Ilidio haktuir, visita mai Suco Burumana hanesan  vizita ba dala uluk nudar membru V Governu Konstitusional maibe iha tempu passadu Burumana no kuaze area Alas tomak sai hanesan fatin aktividade husi atual Sekretariu Estadu wainhira hala'o treinamentu ba komunidade.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...