SE Ilidio ho Kirsty Gusmão Deskuti Planu Dezenvolve Turizmu Komunitariu

DARE: Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Professional no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes da Costa ho Prezidente Fundasaun ALOLA, Kirsty Swort Gusmão deskuti kooperasaun servisu hodi fó formasaun ba rekursu funsioriu sira, inklui dezenvolve sentru turismu komunitariu.

Inkontru harmonia ne’e halao iha Muzeum Funu II Guerra Mundial Dare, bainhira SE-Ilidio hetan konvite husi Prezidente Fundasaun ALOLA, Kirsty Gusmão hodi halao vizita no observa kondisaun muzeum.

Kirsty Gusmão sente kontenti tebes, bainhira simu vizita SE Ilidio ho nia ekipa sira ne’ebé ba haree direitamente muzeum hodi kontinua halao inkontru no trasa planu servisu.

Iha diskusaun, Kirsty husu atu SEPFOPE bele fo uluk formasaun ba funsionariu muzeum sira oinsa maka bele aumenta sira nia kapasidade hodi iha koinesementu klean inklui atu hein no dezenvolve informasaun nebe klaru no diak liutan ba turista lokal no internasional sira bainhira halao vizita ba buka hatene informasaun ruma konaba historia Funu II Guerra Mundial nian nebe akontese iha tinan 1942.

“Ita hotu hatene muzeum Dare ne’e potensia tebes ba turista sira para bele mai visita no hare konaba fatin turismo tomak iha Timor Leste,” informa Kirsty ba jornalista iha Dare Dili, Sesta (07/02).
Embaixadora Boa vontade Edukasaun Timor-Leste, Kirsty, husu ba SEPFOPE atu servisu hamutuk ho Ministeriu Turismu no Kultura atu halo planu diak liutan ba dezenvolvimentu museum Dare, tanba nia parte intrega ona museum ne’e ba parte turismu.

Nia dehan, koperasaun servisu ne’e halao, tanba nia parte mos la halao ona servisu iha organizasaun internasional UNESCO, maibe Ministerio Edukasaun kontinua hametin koperasaun servisu ho UNESCO hodi tau matan dezenvolve area turismo komunitario nudar dezenvolvimentu ekonomiku no kultural iha rai doben ne’e.

Iha Fatin hanesan, SEPFOPE Ilidio Ximenes Da Costa apresia tebes hodi servisu hamutuk ho Embaixadora Boa vontade Edukasaun TL, Kirsty hodi fo apoiu formasaun rekursu humanus inklui dezenvolve turismu historiku funu II guerra mundial ne’e no turismu komunitariu seluk tan.

SEPFOPE mos sei kontaktu ho parte Ministeiru Turismu no Kultura no UNESCO hodi deskuti koperasaun servisu dezenvolve turismo komuniatriu, historial no turismo kultural inklui seluk tan.

“Ita mos sei serbisu hamutuk ho UNESCO tanba UNSECO mos sei tau matan ba fatin sira henesan museum memorial Dare hanesan fatin historiku iha II Guerra Mundial. Tamba ita hotu hatene katak, Timor Leste iha area potensia ba fatin turismu ne’ebe barak tebes no ida ne’e mak sai hanesan setor importante iha Timor Leste para bele atrai turista sira bele mai no fatin sira hanesan ne’e mak persija para ita bele halo desenvolve liu tan iha futuru,”informa SE Ilidio.

Ilidio konsidera inkontru sira ne’e importante, tanba SEPFOPE mos iha ekipa Diresaun Nasional Empregu (DNE) ne’ebe tau matan no apoiu dezenvolve sentru turismu komunitaria sira iha TL. 
Tuir SE Ilidio nia obserbasaun katak, museum Dare sei mosu problema  iha jestaun, no promosaun, nebe SEPFOPE prontu fo apoiu hadia jestaun rekursu no apoiu promosaun liu husi brosur no seluk tan.

Iha tinan 2014, Ilidio Ximenes dehan, SEPFOPE dezenvolve sentru turismu komunitaria 4 iha Timor-Leste hanesan parte Com-Luatem, Largo Seloi Kraik, Mota Bandeira Atsabe no dezenvolve turismu be’e manas Marobo iha Distritu Bobonaro nian.

Turismu komunitariu sai nudar fator importante tebes ba dezenvolvimentu Timor-Leste, tanba governu presija investe makas hodi hadia kondisaun infra-estrutura, estrada, be’e mos, hadia otel sira para bele atrai turismu tama TL.

“Ita hotu hatene katak setor mina ne’ebe importante iha Timor Leste, mais ita hotu hatene katak mina loron ida sei maran, entaun setor nebe mak persisa ita desenvolve liu tan mak setor turismo,” tenik nia.

SE Ilidio reforsa liutan katak, inkontru Konseillu Ministru foin lalais ne’e mos aprova ona proposta ne’ebe SEPFOPE hatama konaba dezenvolve turismu komunitariu liu husi rezolusaun governo No. 24/2013 hodi fo kbi’it ba SEPFOPE hodi halo atividade komunitariu iha Timor Leste.**

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...