SEPFOPE Kria Treinamentu Leadership

Ilidio Ximenes da Costa
Díli - Sekretário Estadu Poítika Formasaun Profesionál no Empregu (SEPFOPE) Kria sistema kadi Kakutak (Leadersip training) ba nia Direitores, Xefi Departementu no Funsionáriu sira hodi bele dumina sira nia area servicu.

“Objetivu ida ne’e atu hahu halo preperasun ba Direitor, Xefi Departementu atu bele domina sira nia area ida-idak, no halo mos Leadersip training (Public Speaking) atu bele koalia diak liu iha oin,” hateten Sekretariu Estadu Poítika Formasaun Profesionál no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes da Costa iha Edifísio Caicoli-Dili,Sesta (01/02).

Nia hateten aktividade ne’e halao tanba Direitor,xefi departementu no Funsionáriu sira laos mai servicu deit maibe tenki utilija meius ida ne’e atu hasae sira nia koñesementu diak liu tan iha sir nia diresaun.

“ Laos mai  service deit mais ita utilija sistema ida ne’e atu kada, loron sesta hodi diskusaun para loke sira nia hanoin ne’e luan liu tan,” Ilidio dehan.

Tuir nia tamba durante diskusaun ne’ebé halao iha Sekretariadu ne’e, Director sira maka dumina liu maibé ba Xefi Derpartementu rasik ladun.tamba ne’e liu husi sistema kadi kakutak par abele haklean liu servicu xefi departementu no Funsionáriu sira.

“Agora se-se deit bele tuir ami sei hahu husi Direitor no Xefi Departementu, atu di’ak liu tan ami sei involve media atu bele mai hare saida maka akontese iha SEPFOPE,” Ilidio esplika.

Nia haktuir, hari’i sistema kadi kakutak ne’e atu inrequesa, hariku hanoin, matenek hodi dezenvolve kapasidade ema ida-idak nian iha kada Diresaun. Timor Post

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...